استفاده از گارانتی دستگاه و آموزش نرم افزار فقط با داشتن شماره سریال گارانتی مقدور می باشد. این سریال روی برگه گارانتی و پشت دستگاه نوشته شده است.درصورت گم شدن برگ گارانتی و یا از بین رفتن سریال روی دستگاه، شرکت تعهدی در قبال ارائه پشتیبانی ندارد.

دستگاه به مدت 12ماه تحت گارانتی شرکت می باشد. در صورت ایجاد هرگونه خرابی، دستگاه تعمیر و در صورت نیاز تعویض می گردد.

مواردی که شامل گارانتی نمی شود:

خرابی دستگاه ناشی از ضربه و یا آب دیدگی

خرابی منبع تغذیه (آداپتور)

خرابی دستگاه ناشی ازاستفاده از منبع تغذیه نامناسب و نوسانات برق

شکستگی سنسور شناسایی اثر انگشت ناشی از ضربه

دستگاه از تاریخ قید شده در ضمانت نامه به مدت 12 ماه دارای گارانتی می باشد.

منو اصلی