تگ های میخی RFID برای مدیریت درخت ها

تگ هوشمند میخی RFID یک روش شناسایی قابل ردیابی برای مجموعه های چوبی و درختان است.

با برش درختان و شمارش خط های آنها تا حدودی می توان سن درختان را فهمید با این حال دقیقاً نمی توان گفت که درخت چند ساله است.

باغ داران میوه امیدوار هستند که بتواند بذرهای خوبی برای باغ خود بدست آورند، اما درختان میوه در باغ زیاد هستند و آنها در با گذشت چندین سال گیج می شوند که محصول کدام درخت خوب است .

اما امروزه، RFID به حل این مشکلات کمک می کند.

افراد یک تگ میخی RFID را در درخت قرار می دهند و یک برچسب علامت را روی درخت چاپ می کنند، با خواندن RFID اطلاعات، نام، سن، قطر روی برچسب را رمزگذاری می کنند.تگ های میخی مانند برچسب فلزی که روی درخت آویزان میشد نیستند که تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می گیرد. این تگ های میخی توسط آب و هوا توسط دیگران تخریب نمی شوند.

از مزایای تگ های میخی این است که افراد محتلف بدون هیچ تجربه ای می توانند از تلفن همراه برای خواندن برچسب استفاده کنند تا اطلاعات درخت را به دست آورند.

این تگ ها ابزار مناسبی برای کشاورزان میوه هستند، آنها می توانند داده های تولید را در برچسب رمزگذاری کنند، و اگرفایل داده ها را طی 2 تا 3 سال مقایسه کنند، به راحتی می توانند دانه خوب را انتخاب کنند و دانه بد را حذف کنند و بیشترین استفاده را از زمین خود ببرند.

منو اصلی